Warunki uczestnictwa - TRINITY

WARUNKI UCZESTNICTWA W SAMOLOTOWEJ  IMPREZIE TURYSTYCZNEJ - dla klientów zawierających umowę od dnia 1.03.2020 r.

 

Warunki Ogólne i gwarancja biura podróży PIELGRZYM Olga Lasek - agenta turystycznego zgodnie z warunkami ogólnymi Trinity SK.s.r.o. Koszyce – Organizatora wyjazdu. Strony ustalają nastepujące warunki zawarcia umowy:

1. Stronami umowy są Biuro Turystyczne Trinity spol s.r.o przez agenta BT PIELGRZYM oraz Klient podpisjący Umowę-Zamówienie.

2. Biuro podróży TRINITY spol s.r o. (dalej w tekście BP) zapewnia swoim Klientom udział w wycieczce i pobyt zgodnie z obowiązującym prawem na podstawie pisemnego zamówienia lub prawidłowo wypełnionego wniosku.

3. Zamawiająjcy powinien osobiście podpisać i złożyć wypełniony formularz wniosku w siedzibie biura/agenta lub poprzez formularz internetowy,  jest on w pełni odpowiedzialny za dokładność i kompletność wszystkich danych zapisanych w formularzu. W przypadku nieletnich powinien być podpisany przez przedstawiciela prawnego formularz rejestracyjny .

4. Klient podpisując Umowę-Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie danych osobowych niezbędnych do realizacji podróży zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002r. nr 101, poz 926 ze zm.).

Prawa i obowiązki uczestnika wycieczki.

1. Klient ma prawo do odpowiedniego i terminowego świadczenia usług wliczonych w cenę wycieczki i programu.

2. Klient ma prawo do informacji w odpowiednim czasie co do zmian w programie wycieczki, ceny i zakresu usług.

3. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez opłat za anulowanie w przypadku, gdy wycieczka została odwołana z winy biura (niewystarczającą ilość uczestników, niekorzystna sytuacja w kraju-wojna) lub gdy biuro zmienia datę wycieczki z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny wycieczki w uzgodnionym terminie.

5. Klient zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcjami przedstawicieli biur podróży i stosować się do instrukcji dotyczących podróży.

6. Klient jest zobowiązany do przestrzegania przepisów imigracyjnych, celnych, zdrowotnych i innych przepisów kraju, do którego jedzie.

7. BP ma prawo do odwołania lub zmiany terminu podróży, w przypadku braku zainteresowania (mniej niż 35 osób), lub w przypadkach wystąpienia sił fizycznych niezależnych od BP.

8. BP jest zobowiązane przesłać do klientów informacje dotyczące wyjazdu (spotkanie na lotnisku, godzina wylotu, itp.), co najmniej na 7 dni przed terminem wyjazdu.

9. BP informuje uczestnika o wszelkich zmianach w programie lub w cenie wycieczki najpóźniej do 21 dni przed wyjazdem. Klient musi zdecydować, czy zgadza się na zmiany lub odstąpienie od umowy bez zapłaty kar umownych. Klient musi powiadomić o swojej decyzji Biuro Podróży w terminie określonym w przesłanej informacji.

Warunki płatności.

1. Przy zawieraniu Umowy-Zamówienia, uczestnik wycieczki dokonuje wpłaty zaliczki w wysokości 30% ustalonej ceny wycieczki . Uczestnik Wycieczki jest zobowiązany do zapłaty pozostałej kwoty co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem podróży.

2. W przypadku podpisania umowy na wyjazd w terminie krótszym niż miesiąc przed wyjazdem, klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty.

3. Jeżeli cena imprezy jest wyrażona w dolarach amerykańskich lub euro, to przy płatnościach dokonywanej przez Klienta w polskich złotych, kwota płacona w złotówkach jest równowartością kwoty podanej w dolarach amerykańskich według kursu sprzedaży dolara amerykańskiego lub euro w NBP obowiązującego w dniu każdorazowej wpłaty.

4. Jeżeli klient nie zapłaci opłaty w wyznaczonym terminie, Biuro ma prawo do odstąpienia od umowy. Zaliczki są wliczane do obowiązujących opłat za anulowanie.

5. BP zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczek (usług) w przypadku istotnych zmian kursu PLN od USD (min.5%) oraz znaczących zmian taryf  autobusów i transportu lotniczego nie później niż 21 dni przed wyjazdem.

Opłaty za anulowanie.

1. Rezygnacja Klienta z podróży : Klient zobowiązany jest do poinformowania na piśmie listem poleconym lub przez e-mail biura o rezygnacji z podróży.

2. W przypadku rezygnacji z  podróży, Klient musi zapłacić następujące opłaty za anulowanie rezerwacji dla każdej zarejestrowanej osoby:

·  Podstawowa opłata za odwołanie powyżej 90 dni do wyjazdu wynosi 50 USD/ osoba

·  W przypadku rezerwacji grupowych opłata za odwołanie wyjazdu wynosi 1000 USD za zespół

·  Od 90go do 61go dnia 30% ceny podróży

·  Od 60go do 46go dnia 50% ceny podróży

·  Od 45go do 30go dnia 70% ceny podróży

·  Od 30go do 1go dnia przed wylotem 100% ceny wycieczki.

3. Biuro nie zwraca pieniędzy w sytuacji gdy Klient nie stawi się z własnej winy na podane w informacji miejsce odjazdu autokaru lub odlot samolotu.

4. BP ma prawo do odliczenia opłat za anulowanie rezerwacji z zaliczki.

Reklamacje.

1. W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji imprezy turystycznej, Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o powstałych nieprawidłościach pilota (rezydenta) lub innego przedstawiciela BP.

2. Wszelkie roszczenia przez klienta mogą być przekazane do biura podróży, gdzie uczestnik wycieczki dokonywał rezerwacji lub w czasie trwania wycieczki w formie protokołu reklamacyjnego , który musi zostać podpisany przez pilota (rezydenta) wraz z jego stanowiskiem w przedmiotowej sprawie.

3. Skarga lub Protokół Reklamacyjny musi wpłynąć do BP przed upływem 3 miesięcy od zakończenia wycieczki. Na jego podstawie Klient może ubiegać się o odszkodowanie za szkody.

4. Przysługujące na podstawie umowy roszczenia ulegają przedawnieniu na zasadach ogólnych określonych przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego.

5. Datą decydującą w przypadku roszczeń z tytułu reklamacji lub rezygnacji jest data otrzymania reklamacji lub rezygnacji w formie pisemnej przez BP. Ubezpieczenie Każdy Uczestnik Wycieczki zorganizowanej przez BP ma oferowane kompleksowe ubezpieczenie podróży, które jest wliczone w cenę wycieczki. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia (KL) , wypadków (NW) i bagażu wraz z chorobami przewlekłymi oraz odpowiedzialność za anulowanie rezerwacji i wcześniejszy powrót. W przypadku, gdy uczestnicy wycieczki są objęci innym ubezpieczeniem, cena zostanie pomniejszona. W takim przypadku, uczestnik musi sprawdzić warunki jakie zapewnia mu jego ubezpieczenie, do których stosuje się niniejsze ubezpieczenie. Trinity spol s r.o., posiada gwarancje ubezpieczeniowa na kwotę : 251 .000 .- EURO.

Dokumenty podróży i wizy.

1. Każdy uczestnik wycieczki musi posiadać paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia podróży. Wszystkie dzieci muszą posiadać własny paszport.

2. Podczas podróży do krajów w których jest obowiązek wizowy, Klient zobowiązany jest do okazania lub dostarczenia jego paszportu w wyznaczonym terminie do załatwienia formalności wizowych.

3. W przypadku gdy Klient nie zostanie wpuszczony do kraju docelowego z własnej winy BP nie ponosi kosztów powrotu do kraju wylotu (wyjazdu).

Postanowienia końcowe.

1. Warunki Ogólne i gwarancja BP TRINITY spol s.r o. wchodzą w życie w chwili podpisania umowy przez Klienta na świadczenie usług turystycznych oraz przez przedstawiciela biura.

2. Prawem właściwym dla wykładni i stosowania niniejszej Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz.2268 z późn. zm.) o usługach turystycznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy o ochronie konsumentów.