Warunki uczestnictwa - NESTOR TRAVEL

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH  PRZEZ  NESTOR  TRAVEL & NESTOR IDIOM

 

ZASADY OGÓLNE

 

Szanowni  Państwo Przed zarezerwowaniem /podpisaniem druku umowa zgłoszenie na imprezę turystyczną, kurs językowy , czy inną usługę turystyczną  prosimy o przestudiowanie niniejszych warunków  o świadczenie usług turystycznych wraz z warunkami rezerwacji i płatności . NESTOR TRAVEL & NESTOR IDIOM , zwany dalej Organizatorem, stawia sobie za cel z a p e w nie nie Klie n t o m o p t y m aln y c h w a r u n k ó w w y p o c z y n k u , w tym celu  chcemy   zaprezentować  jasno warunki podróży z  Nestor Travel & Nestor Idiom .Prosimy o przeczytanie w/w warunków  zanim zgłoszą Państwo uczestnictwo w imprezie turystycznej (druk umowa zgłoszenie), ponieważ poprzez   podpisanie  druku umowa zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę, aby stały się one częścią zawartej z Organizatorem umowy o świadczenie usług turystycznych (Umowa). Podpisując umowę o świadczenie usług turystycznych z Organizatorem wyrażają Państwo jednocześnie zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (art. 23 pkt. 1 ppkt. 1 w związku z art. 7 pkt. 5) na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędne dla realizacji podróży z Organizatorem.  

§ 1           Zawarcie umowy

1.1.      Zawarcie Umowy następuje po zapoznaniu się Klienta z ofertą, poprzez podpisanie zgłoszenia uczestnictwa i wpłacenie zaliczki, oraz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w imprezie przez Organizatora.(Przedstawicieli Organizatora).

1.2.      Osoba dokonująca rezerwacji czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników imprezy turystycznej oraz  przejmuje ona odpowiedzialność za dotrzymanie warunków umowy przez tychże uczestników imprezy turystycznej. 1.3.      Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 2             Warunki płatności

2.1.      Ceny świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

2.2.              Przy zawarciu Umowy uczestnik zobowiązuje się do  wpłacenia zaliczki w wysokości 40% ceny imprezy, jeżeli klient korzysta z przelotu  lina regularną  zobowiązany jest dokonania  pełnej wpłaty za bilet lotniczy (wszelkie zwroty zmiany  i anulacje tego biletu zgodnie z  taryfa lotniczą .)

2.3.      W przypadku ofert specjalnych typu „LAST MINUTE” Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty kosztu imprezy w momencie podpisania umowy.

2.4.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w katalogu oraz cenniku w dowolnym momencie przed zawarciem umowy ,informacje o zmianach znajdują się w ofertach specjalnych oraz na stronach internetowych. www.nestortravel.pl

 2.5.      Cała należność za imprezę, określona Umową, winna być uiszczona przez Uczestnika nie później niż na 40 dni przed terminem jej rozpoczęcia.

2.6.      Brak pełnej wpłaty zgodnie z pkt. pkt. 2.3. będzie uważane za rezygnację z udziału w imprezie ze strony Uczestnika.

2.7.      Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z Klientem, którego wpłaty nie zostały przekazane w terminach ustalonych w pkt. 2.2 i 2.3 na dobro Organizatora . Klient ma prawo dokonać wpłaty bezpośrednio na konto Organizatora nawet jeśli zawiera umowę w biurze agencyjnym. Numer Konta : Podany na każdym druku umowa zgłoszenie.

2.8.      W przypadku rozwiązania Umowy w oparciu o pkt. 2.5 W takim przypadku Nestor Travel & Nestor Idiom obciąża Klienta kosztami rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, w wysokości i na zasadach określonych w punkcie 6.1/6.2/6.3/6.4/ Warunków Imprez Turystycznych..

§ 3          Usługi, ceny.

3.1.      Programy, informacje oraz opisy w katalogu i ulotkach wydawanych przez Organizatora będą wiążące jako podstawa Umowy i zakres naszych usług i obowiązków wobec Uczestnika imprezy.

3.2.      Informacje o dacie początku oraz zakończeniu imprezy, trasie, rodzaju środka transportu, miejscu pobytu,  rodzaju i kat obiektu zakwaterowania, ilości i rodzaju posiłków, programu, powinny być  zamieszczone w materiałach reklamowych oraz w tekście Umowy.

3.3.      Kategoryzacja hoteli nie jest uniwersalna we wszystkich krajach; ilość gwiazdek nie zawsze odpowiada takiemu samemu standardowi.

3.4.      Domy wczasowe/ apartamenty może zajmować jedynie ta liczba osób która jest podana w katalogu i potwierdzona w dokumentach imprezy turystycznej.

3.5.      Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy wobec znacznego wzrostu cen:  np. paliw, taryf przewozowych, czy też dewaluacji złotego,: jednak nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym wyjazdem.

3.6.  Wzrost cen o więcej niż 10% upoważnia Klienta do rezygnacji z imprezy pod warunkiem osobistego lub pisemnego (list polecony) powiadomienia o tym fakcie Organizatora, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o dopłacie. Wzrost cen do 10% nie stanowi zmiany warunków Umowy.

3.7.  Dokumenty  Podróży Organizator wręcza klientom na lotnisku w dniu wylotu po okazaniu dowodu wpłaty oraz umowy zgłoszenia., chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej ( Np. podróż linią  regularną ) .Jeżeli nie otrzymają Państwo, jako zgłaszający i podpisujący Umowę zgłoszenie , dokumentów podróży (bilet, vouchery) najpóźniej do 7-go dnia przed rozpoczęciem imprezy. Od Organizatora lub biura agencyjnego prosimy  o pilne powiadomienie nas o takie sytuacji po weryfikacji Państwa płatności zostaną wystawione dokumenty zastępcze po okazaniu dokumentu płatności , brak powiadomienia  nas będzie traktowany jako rezygnacja z imprezy turystycznej  z zastosowanie  potrąceń z punktu .:6.1/6.2/6.3/6.4

§ 4      Prawa i Obowiązki Klienta.

4.1.   Klient ma prawo do wszystkich świadczeń gwarantowanych ofertą.

4.2.  W czasie trwania imprezy klient uprawniony jest do korzystania z fachowej obsługi pilota / rezydenta, w zakresie określonym w świadczeniach wykupionej imprezy. Chyba że korzysta imprezy   indywidualnej ,lub imprezy fly & drive.

4.3.   Pilot przekazuje informacje turystyczne na trasie, dba o realizację programu, lecz nie jest upoważniony do oprowadzania po miastach i zamkniętych obiektach turystycznych.

4.4.  Organizator może pośredniczyć w zamawianiu i korzystaniu z licencjonowanych przewodników miejscowych, zgodnie z przepisami i zaleceniami  obowiązujących w danym kraju .

4.5.    Opłaty za usługi licencjonowanych przewodników  miejscowych Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie, jeśli nie zostało to ujęte w cenie imprezy.

4.6.  Klient zostanie objęty szczególną troską w przypadkach nagłych zdarzeń nie zawinionych przez Organizatora (np. związanych z awaria autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach i opóźnieniami przelotów).

4.7.    Klient obowiązany jest stosować się do wskazań     pilota / rezydenta dotyczących realizacji programu    imprezy .

4.8.     Pełnoletni Klient, biorący udział w imprezie przewidzianej dla młodzieży, podlega tym samym przepisom porządkowym co reszta grupy.

4.9.  W razie uporczywego i rażącego naruszenia przez Klienta porządku imprezy, zagrażającego interesom innych Klientów, Organizator  może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym przy czym wszelkie koszty dalszego pobytu  zagranicą oraz powrotu do kraju  pokrywa Klient.

§ 5       Zmiany w wykonaniu usług i cen.

5.1.      Organizator zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie imprezy (np. kolejności zwiedzanych obiektów).

5.2.      Zmiany w wykonaniu usług turystycznych, których konieczność wynikła po zawarciu Umowy, są dopuszczalne o ile nie odbiją się w sposób istotny na programie i zostaną zachowane podstawowe warunki realizacji imprezy.

5.3.      Ewentualne roszczenia na podstawie rękojmi nie wygasają, jeżeli zmienione świadczenia okażą się niewłaściwe.

§ 6        Rezygnacja, zmiana uczestnika.

6.1.      Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie, składając oświadczenie pisemne. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania w/w dokumentu, lub dzień następny po dacie, która została wyznaczona dla dokonania czynności określonej w Umowie: - uzupełnienie wpłaty do pełnej ceny imprezy, - dostarczenie wymaganych dokumentów.

6.2.      Koszty rezygnacji są naliczane w przypadku rezygnacji z imprez przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, w tym z powodu: - odmowy wydania paszportu  lub  braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, - nie zgłoszenie się w miejscu realizacji świadczeń w programie lub na voucherze - choroby i innych przypadków losowych, - uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne, itp.

6.3.      Podstawa określenia kosztów rezygnacji jest cena podróży. Koszty rezygnacji z wyjazdu, które uczestnik jest zobowiązany ponieść: 200 zł/os  - opłata manipulacyjna na ponad 40 dni, 30% ceny imprezy / os, ale niemniej niż 200 zł –  od 30 do 22 dni, 55% ceny imprezy / os. –  od 21 do 15 dni, 75% ceny imprezy / os. –  od 14 do  07 dni, Zwrot tylko po okazaniu paragonu fiskalnego. 90%/os. –  6 dni przed datą  imprezy i w  dniu rozpoczęcia imprezy, w przypadku nie pojawienia się uczestnika, lub przy rezygnacji po wyjeździe.

6.4.      Przy rezygnacji z oferty  “LAST MINUTE” klient poniesie 95 % kosztów zawartych w umowie.

6.5.      Klienci wykupujący miejsca w kabinach na statku lub pokojach wieloosobowych, w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników i nie zgłoszenia uczestnika zastępczego zostaną obciążoni dopłatą do pokoju 1-osobowego, lub kiedy jest to możliwe zostaną zakwaterowani z innym uczestnkiem imprezy tej samej płci.

§ 7        Odwołanie imprezy przez Organizatora.

7.1.      Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych (decyzja władz państwowych, siła wyższa, opóźnienia lub odwołania  lotów  itp.) W przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników, nie później jednak niż na 2 tygodnie przed datą wyjazdu od warunkiem zaproponowania  równoważnej oferty zamiennej. Jeśli uczestnik nie skorzysta z oferty zastępczej, otrzymuje całkowity  zwrot wpłaty.

§ 8        Ubezpieczenie

8.1.   Europejskie jest Towarzystwem Ubezpieczeniowym wybranym przez Nestor Travel w celu ubezpieczenia wszystkich Klientów od kosztów leczenia i nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowe informacje dotyczące sum ubezpieczeniowych Klient otrzymuje na lotnisku wraz z pozostałymi dokumentami podróży, lub w biurze gdzie zakupił imprezę.

8.2. Dodatkowo Organizator oferuje zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu.

8.3.   Dla bezpieczeństwa  Klienta Organizator zaleca wykupienie pełnej polisy. W przypadku zaistnienia szkody, ubezpieczony powinien  zaraz powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe.

§ 9          Reklamacje

9.1.   Wszelkie niezgodności związane  ze świadczeniami wchodzącymi w skład imprezy należy zgłaszać w terminie do 24 godzin od zaistniałej sytuacji będącej źródłem reklamacji   pod rygorem możliwości ich odrzucenia bez rozpatrywania, na piśmie  u  rezydenta lub u przedstawiciela Organizatora w kraju docelowym, który  dołoży wszelkich starań żeby usunąć przyczyny zasadnych reklamacji w tym w miarę możliwości poprzez załatwienie świadczeń zastępczych.

9.2.      Podstawą reklamacji nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej troski nie mógł ich przewidzieć (awarie techniczne środków transportu, postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne, siły wyższe)

9.3.  W przypadku nie wykonania, bądź nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, z zastosowaniem punktu  9.1

9.4.    Pilot / rezydent  nie jest upoważniony do uznawania roszczeń.

9.5.   Uzupełnienia do reklamacji  wniesione po upływie siedmiu dni od daty zakończenia imprezy, zostaną uznane za bezskuteczne.

9.6. Odszkodowania są przyznawane tylko wyłącznie poprzez uzasadnienie i udokumentowanie szkody powstałej przez zaniedbania Organizatora.

9.7.    Organizator gwarantuje Klientom, których reklamacje uznane zostaną za uzasadnione: - Prawo bonifikaty przy zakupie kolejnych imprez realizowanych przez tego samego Organizatora, - Obniżenia ceny imprezy proporcjonalnie do poniesionej szkody. -Zwrotu wartości niezrealizowanych świadczeń lub różnicy pomiędzy świadczeniami  zastępczym a świadczeniami zawartymi w umowie. - Klientowi nie przysługuje rekompensata w przypadku  otrzymania świadczeń zastępczych w innym  obiekcie niż ten który wykupił  ale o takiej samej kategorii lub wyższej.

9.8.   Klientowi przysługuje prawo bonifikaty, obniżenia ceny lub zwrotu wartości jedynie za świadczenia które zostały nieprawidłowo wykonane a nie od wszystkich świadczeń które zostały wykonane prawidłowo np. przelot, transfer etc.

9.9.  Klientowi nie przysługuje prawo roszczenia jakichkolwiek odszkodowań za szkody moralne.

9.10. Biuro zastrzega sobie miesięczny okres rozpatrywania reklamacji.

9.11. Loty Charterowe odpowiadamy jeśli występujemy jako przewoźnik lotniczy lub czarterujemy samolot, wg postanowień prawa lotniczego zgodnie z międzynarodowymi układami z Warszawy, Hagi, Guadalajary oraz umową Montrealską (tylko jeżeli chodzi o loty do USA i Kanady). W myśli układu zawartego w Warszawie na przewoźniku lotniczym ciąży ograniczona odpowiedzialność (także za utratę lub uszkodzenie bagażu) i to tylko pod warunkiem, że można mu przypisać działanie zawinione. Transport następuje na podstawie dostępnych na życzenie aktualnie obowiązujących warunków przedsiębiorstwa przewozowego. Nasze prawa i obowiązki zgodnie z obowiązującymi właściwymi przepisami oraz niniejszymi warunkami nie są ograniczone aktualnie obowiązującymi warunkami przedsiębiorstwa przewozowego.

9.12.  Linie Regularne/Linie typu Low cost  jeżeli  lub dodatkowo jest świadczony transport regularnymi liniami lotniczymi i został Państwu wystawiony, przez niezależnego od nas przewoźnika, odpowiedni dokument uprawniający do przejazdu, to świadczymy Państwu usługi transportowe za pośrednictwem podwykonawcy, w takim zakresie w jakim to wynika z potwierdzenia podróży/ rachunku. W takiej sytuacji nie odpowiadamy samodzielnie za świadczony transport. Ewentualną odpowiedzialność reguluje w tym przypadku zgodnie z warunkami usług transportowych podwykonawcy, na co zwrócono Państwu uwagę, na życzenie do wglądu.

  § 10       Odpowiedzialność, przedawnienie.

10.1.  Niewykorzystanie części lub całości świadczeń z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, nie może być podstawą do żądania zwrotu kosztów.

10.2.   Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania imprezy bezpośrednio w miejscu ich powstania. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

10.3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane warunkami atmosferycznymi, strajkami lub winą przewoźnika.

10.4. Jeżeli w ramach programu lub dodatkowo występuje świadczenie transportowe publicznymi środkami transportu i został wystawiony stosowny dokument uprawniający do przejazdu, to Organizator świadczy te usługi za pośrednictwem podwykonawcy, w takim zakresie w jakim wynika to z umowy; wobec tego nie odpowiada samodzielnie za świadczony transport.

10.5.  Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za przejściowe niedogodności w hotelach spowodowane np. czasowym brakiem wody, ogrzewania, prądu, telewizora, klimatyzacji oraz za niedogodności spowodowane naprawą lub konserwacją np. basenów kąpielowych lub innych urządzeń. Jeśli wystąpiły w trakcie podróży i Organizator nie mógł o  nich wiedzieć.

10.6. Odpowiedzialność za poniesione szkody, które nie są szkodami na ciele, jest ograniczona ogółem do trzykrotnej ceny wyjazdu, chyba, że spowodowaliśmy szkodę przez rażące zaniedbania lub umyślnie. Ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje także wówczas, gdy szkody zostały spowodowane przez zawinione działanie podwykonawców. 

10.7. Odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, jeśli zgodnie z międzynarodowymi umowami państwowymi lub zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ww. umów, stosowanych do wykonania świadczenia przez wykonawcę, jego odpowiedzialność również została wyłączona lub ograniczona.  10.8   Biura Podróży nie są uprawnione do przyjmowania zgłoszeń o powstałych na tym tle roszczeniach. 10.9.   Niniejsze roszczenia ulegają przedawnieniu po upływie 6 miesięcy od terminu zakończenia podróży.

§ 11    Wizy, paszport, sprawy zdrowotne.

11.1.   Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych i zdrowotnych w kraju gdzie odbywa się impreza. Uczestnik jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i może być obciążony kosztami wynikłymi z niestosowania się do ww. postanowień. Powyższe informacje dotyczą obywateli Polski z polskim paszportem. Osoby posiadające inne paszporty powinny kontaktować się z odpowiednim konsulatem.

11.2.   Organizator nie odpowiada za wydanie i nadejście w porę wizy z odpowiedniej placówki dyplomatycznej, chyba że to opóźnienie można mu przypisać.

§ 12    Postanowienia końcowe.

12.1.  Wszystkie informacje zamieszczone w katalogu/internecie odpowiadają stanowi na dzień złożenia do druku/publikacji.

12.2. W momencie opublikowania nowych materiałów promocyjnych tracą ważność wcześniejsze, dotyczące tych samych miejsc i terminów.

12.3.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy  drukarskie i rachunkowe.

12.4.   Integralną częścią warunków uczestnictwa jest tekst pt. „TO NALEŻY WIEDZIEĆ”  z którym należy się zapoznać przed dokonaniem wpłaty za rezerwację.

12.5.  W sprawach nieuregulowanych warunkami Umowy, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z 29.08.97 o Usługach turystycznych oraz Kodeksu Cywilnego.

12.6.  Wszelkie spory prawne wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny w Warszawie.   Podpisując Druk Umowa zgłoszenie oświadcza Pan/Pani , że zapoznał się i przyjmuje do wiadomości i wykonania informacje dotyczące imprezy turystycznej objętej Umową zgłoszeniem, w tym ze wszelkimi zawartymi tam uwagami, zastrzeżeniami, radami, wskazówkami, szczególnie o możliwości zawarcia  ubezpieczenia  od kosztów rezygnacji ( 2,5 % od kosztu  całej imprezy ), które należy wziąć pod uwagę biorąc udział w imprezie turystycznej oraz że został poinformowany przez biuro podróży przyjmujące Umowę Zgłoszenie o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych oraz przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie.