Warunki uczestnictwa - Bałkanexpres

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

w imprezach turystycznych z dojazdem zorganizowanym, organizowanych przez

B.P. BALKAN EXPRESS

I. Zasady ogólne

1. Biuro zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej z dojazdem zorganizowanym zwanej dalej „Imprezą” w sposób zgodny z ofertą oraz do zabezpieczenia ilości i jakości zawartych w ofercie świadczeń.

2. Prawa i obowiązki Uczestnika i B.P. BALKAN EXPRESS  zwanym dalej „Biurem” określa „Umowa o udział w imprezie z dojazdem zorganizowanym” zwana dalej „Umową” wraz z „Warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych z dojazdem zorganizowanym, organizowanych przez B.P. BALKAN EXPRESS  zwanymi dalej „Warunkami” oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o usługach turystycznych od momentu jej obowiązywania.

 II. Zawarcie umowy

3. Podpisanie Umowy następuje po zapoznaniu się Uczestnika z Warunkami oraz ofertą Imprezy. Warunki oraz oferta imprezy są integralną częścią Umowy

4. Uczestnikiem Imprezy jest osoba podpisująca Umowę oraz uczestnicy towarzyszący wpisani do Umowy przez osobę podpisującą Umowę.

5. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczania do Biura, w terminach określonych w Umowie, niezbędnych do udziału w Imprezie dokumentów oraz do dokonywania określonych Umową  wpłat na Imprezę. Nieterminowe złożenie dokumentów i wpłat może być potraktowane przez Biuro jako rezygnacja Uczestnika z imprezy z konsekwencjami punktu VI.

III. Warunki płatności. 

6. Przy podpisaniu Umowy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości wpłat za Imprezę wg następujących zasad:

a) przy podpisywaniu Umowy zaliczka w wysokości 30% ceny Imprezy,

b) do 31 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy dopłata do 50% ceny Imprezy

c) do 16 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy dopłata do 100% ceny Imprezy.

Biuro dopuszcza możliwość odstępstwa od tej zasady, wówczas w Umowie zostaną zawarte uzgodnione z Uczestnikiem terminy wpłat.

7. Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych Uczestnikowi nie przysługują odsetki od wpłaconych kwot.

IV. Ubezpieczenie

8. Cena imprez z dojazdem zorganizowanym obejmuje za granicą ubezpieczenie firmy  PZU

a) kosztów leczenia z sumą gwarancyjną (równowartość w złotych):  KL 10.000 Euro

b) następstw nieszczęśliwych wypadków z sumą ubezpieczenia: i NNW 2500 Euro

Ogólne warunki ubezpieczenia udostępniane są każdemu Uczestnikowi przed podpisaniem umowy. Niezależnie od ubezpieczeń zawartych w cenie, każdy Uczestnik może wykupić dodatkowe polisy ubezpieczeniowe.

9. Zawierając Umowę Uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia udział w Imprezie.

V. Wyłączenie odpowiedzialności

10. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za działanie i decyzje organów administracji państwowej i placówek konsularnych, a w szczególności za odmowę wydania paszportu lub wizy, w terminie uniemożliwiającym wzięcie udziału w imprezie.

11. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty wynikłe z przyczyn od niego niezależnych np.: warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki, działanie siły wyższej, których uniknięcie nie leży w mocy Biura ani jego kontrahentów oraz za rzeczy pozostawione lub skradzione w miejscu pobytu.

12. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny Imprezy z powodu nieprzewidywalnych w momencie ustalania cen: zmian kursów walut, kosztów transportu, wzrostu ceł, podatków lub opłat mających wpływ na cenę Imprezy, jednak nie więcej niż o 10% i nie później niż 20 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy.

13. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń do 14 dni przed terminem rozpoczęcia Imprezy, a w każdym czasie z przyczyn od biura niezależnych i niezawinionych. Niemożność spełnienia świadczenia zobowiązuje Biuro do przedstawienia Uczestnikowi oferty zastępczej lub do zwrotu całej wpłaty.

14. Uczestników Imprez obowiązują przepisy celno-dewizowe polskie i państwa docelowego oraz przepisy krajów tranzytowych.

15. Uczestnicy zobowiązani są posiadać ważne wizy i paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia Imprezy.

16. Od chwili rozpoczęcia Imprezy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek pracowników Biura dotyczących realizacji programu i umożliwiających realizację oferty.

17. W razie rażącego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku Imprezy zagrażającego interesom innych Uczestników Biuro może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju obciążają w takim przypadku naruszającego porządek Imprezy Uczestnika.

18. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie trwania wycieczki z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

19. Uczestnik odpowiada za  szkody wyrządzone z jego winy w trakcie trwania Imprezy.

20. Biuro wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu nie wykonania, błędnego wykonania Umowy lub błędnej interpretacji oferty przez inne biura  (akwizytorów) sprzedające oferty Biura.

VI. Warunki rezygnacji:

21. Rezygnacja Uczestnika z Imprezy wymaga pisemnego oświadczenia.

22. Koszty ponoszone przez Uczestnika w przypadku rezygnacji

z Imprezy z dojazdem zorganizowanym:

* opłata manipulacyjna w kwocie 50 zł od osoby w razie rezygnacji w terminie dłuższym niż 45 dni od daty rozpoczęcia Imprezy,

* 10% ceny Imprezy w przypadku rezygnacji w terminie od 45 do 31 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy, jednak nie mniej niż 50 zł,

* 30% ceny Imprezy w przypadku rezygnacji w terminie od 30 do 16 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy,

* 60% ceny Imprezy w przypadku rezygnacji w terminie od 15 do 8 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy,

* 95% ceny Imprezy w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy.

Biuro proponuje wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy.

VII. Reklamacje

23. Jeżeli z winy Biura lub jego kontrahenta nie zostaną zrealizowane określone świadczenia lub jakość tych świadczeń rażąco odbiega od jakości wynikającej z treści zawartej umowy, Biuro przyjmuje na siebie stosowną odpowiedzialność finansową i zobowiązuje się do dokonania zwrotu części wniesionych opłat za usługę.

24. Wszelkie reklamacje winny być wniesione niezwłocznie i w formie pisemnej, w pierwszej kolejności u pilota w trakcie trwania imprezy -pod rygorem nie uznania reklamacji, a następnie w biurze w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy.

25. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

VIII. Postanowienia końcowe

26. W sprawach nieuregulowanych  Umową, zastosowanie mają odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

27. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy, strony  poddają właściwemu  rzeczowo sądowi w Rzeszowie.